počet produktov: 0
cena: 0,00 EUR
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz
počítadlo prístupov
online: 2
dnes: 377
celkom: 502906
produkty v akcii
Trekingový bicykel High Colorado CR2 PURE 28
pôvodná cena: 479,95 EUR
239,98 EUR
Detský bicykel HIGH COLORADO SHARK 14" žltý
pôvodná cena: 189,95 EUR
123,47 EUR
MOHAWK dres brankársky junior
pôvodná cena: 42,95 EUR
34,36 EUR
Turistická obuv LYTOS EIGER 17 tecno
pôvodná cena: 74,95 EUR
59,96 EUR

Obchodné podmienky

                              Obchodné podmienky internetového obchodu RKSPORT.sk

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Nákup v internetovom obchode www.rksport.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci: Ing.Krnáč Roman, Moyzesova 57, 010 01 Žilina, DIČ:1023279631, IČO:14252121

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.rksport.sk.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.rksport.sk. Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom zaniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, predovšetkým cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak predávajúci objednávku odmietne požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.)

 

Každá objednávka musí obsahovať:

Meno a priezvisko kupujúceho

Poštovú adresu

Telefonické číslo alebo email

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO a SK DIČ spoločnosti

Kontaktnú osobu a telefón

Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim je odberajúca osoba povinná preukázať sa splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru: - bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru: - poštovou alebo kuriérnou dobierkou - osobne

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.rksport.sk Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. 

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne). Dodacia doba začína plynúť dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú dôležité pre skoré vybavenie objednávky. V prípade, že je tovar na sklade, predávajúci sa ho zaväzuje vyexpedovať alebo predať odosielateľovi do 3 pracovných dní. Dodacia doba bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšina tovaru je prevažne vždy skladom. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 3 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný zrovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia doba sa považuje za splnenú včas, ak bude tovar pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň zjednanej alebo dodatočne zjednanej dodacej doby. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárných dní odoslať tovar odberateľovi (odovzdať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberataľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve na jeho účet.

 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

5.- € pri zaslaní cez Slovenskú poštu - 2.trieda, na dobierku

8.- € pri zaslaní cez Slovenskú poštu - 1.trieda, na dobierku

Nadrozmerný tovar / bicykle, nafukovacie člny/ - čaká sa na odsúhlasenie ceny zákazníkom / email, alebo telefón /.

Pri objednaní tovaru nad 250.-€  DOPRAVA ZADARMO!

 

Dodacia doba závisí od Vami vybraného spôsobu doručenia a od prepravcu. Zvyčajne to je najneskôr do 5 pracovných dní od predania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad neodkladne informovať prepravcu. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

 

VRÁTENIE TOVARU

V zmysle ustanovenia § 12 zákone o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás mailom na info@rksport.sk , že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.


Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok

 • Tovar musí byť v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a pod.
 • Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 • Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom, ak je súčasťou tovaru.
 • Ak tovar zasielate poštou, odporúčame Vám ho zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť

REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba začína plynúť odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu. Záruka sa vzťahuje na vady zavinené výrobcom a to technologickým postupom alebo vadou materiálu. Tovar je dodaný so zárukou 24 mesiacov. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný listu a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Ďalšie závady, na ktoré sa záruka nevzťahuje sú mechnické poškodenie výrobku, nadmerná opotrebovanost, prederavenie výstelku päty, poškodenie lepených častí mechanicky, chemicky, praním v práčke.

 

ALTERNATÍVNY spôsob riešenia sporov.

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@rksport.sk

 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Kupujúci zároveň súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode rksport.sk formou newsletterov zasielaných e-mailom.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté iné. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku, ktorá už bola odovzdaná dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v daný deň platnú výšku ceny objedného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov), uvednú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude dokázateľne dohodnuté iné. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.

 

Platné od 01.01.2016